Trong tháng 12 Việt Nam sẽ làm việc cùng phía Thái Lan để xây dựng kế hoạch thiết lập ‘bong bóng du lịch’.