20 con lợn đã được thuê để ngăn chim gây rủi ro với các chuyến bay.