Họ không kỳ thị du khách mà họ sợ phải đi cách ly, sợ ảnh hưởng đến đời sống và kinh tế.