Tháng 10, rừng phong trong khu du lịch Lá Phong Đà Lạt ở phường 3 bắt đầu chuyển màu với sắc vàng đỏ.