Chính sách mở cửa, định vị thị trường, nới lỏng thị thực và tâm thế sẵn sàng của các doanh nghiệp… là giải pháp được Chủ tịch Thiên Minh Group đề cập trong talk Nguy Cơ.