Đồ ăn trượt trên lối đi khi máy bay cất cánh và các hành khách cố gắng bắt lấy chúng.