Hầu hết các biệt điện Bảo Đại nằm ở đô thị hoặc trung tâm du lịch, duy chỉ công trình bên hồ Lắk hoang sơ và vắng vẻ.