Tranh chỗ để vali, ngả ghế sớm… là những hàng xóm trên máy bay không ai ưa.