Tu thân - Cổ học tinh hoa

Tu thân - Cổ học tinh hoa

 1. Minad

  Chính mình có điều hay, thì phải cố mà giữ lấy, chính mình có điều dở thì phải cố mà trừ đi.

  Người chê ta, mà chê phải, tức là thầy ta, người khen ta, mà khen phải, tức là bạn ta, còn người nịnh...
  You do not have permission to view the full content of this resource.

Recent Reviews

 1. Chung
  Chung
  5/5,
  Xxx
 2. Trần Hữu Phúc
  Trần Hữu Phúc
  5/5,
  Rất hay