Trồng khó, nhổ dễ - Cổ học tinh hoa

Trồng khó, nhổ dễ - Cổ học tinh hoa

  1. Minad

    Điền Nhu được vua nước Nguỵ tin dùng. Huệ Tử bảo Điền Nhu:

    Ngươi phải khéo ăn ở với cận thần nhà vua mới được. Này xem như cây dương, trồng ngang cũng mọc, trồng ngược cũng mọc, bẻ cành...
    You do not have permission to view the full content of this resource.