Đường Xưa Mây Trắng 2015-01-30

Theo Gót Chân Bụt - Đường Xưa Mây Trắng

 1. BiBo

  Trong bối cảnh xã hội, người người, nhà nhà đua nhau làm giàu bằng mọi giá, mọi cách, các nấc thang giá trị đang bị đảo lộn. Giá trị đạo đức được đặt ở vị trí thứ yếu, thẩm chí còn bị xem nhẹ. Trong bối cảnh ấy, có lẽ tâm đạo, con đường hướng thiện và những giá trị nhân bản cần được nhìn nhận một cách đúng mức. Có thể khẳng định rằng những đóng góp của các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng luôn có những giá trị thiết thực, cao qúy trong việc điều chỉnh hành động và lối sống xã hội. Để thể hiện sự đóng góp ấy, nhiều tác giả tâm huyết đã cho ra đời những tác phẩm có ý nghĩa đạo đức, và giá trị nhân văn sâu sắc.

  >> Xem đầy đủ: Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download
  >> Nghe trực tuyến:
  01. Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download
  02. Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download
  03. Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download
  04. Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download
  05. Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download
  06. Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download
  07. Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download
  08. Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download
  09. Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download
  10. Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download
  11. Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download
  12. Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download
  13. Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download
  14. Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download
  15. Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download
  16. Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download
  17. Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download
  18. Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download
  19. Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download
  20. Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download
  21. Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download